Update 02/01/2018

1. Toepasselijkheid

De websites dimix.com, dimix.be, dimix.nl, nl.dimix.be, fr.dimix.be, sihl.nl, sihl-direct.nl, sihl.be, sihldirect.nl, plotterland.nl, 3dmix.nl (hierna de “Website”) worden beheerd door Dimix belux bvba, Seinhuisstraat 7 bus 4, 3600 Genk, België hierna genoemd “Dimix”.

Deze gebruiksvoorwaarden (hierna de “Gebruiksvoorwaarden”) zijn een juridisch bindende overeenkomst tussen Dimix en u (hierna “u” of “uw”).

De Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de Website en de inhoud en diensten die via de Website ter beschikking worden gesteld.

Deze gebruiksvoorwaarden bevatten belangrijke bepalingen die men dient gelezen te hebben bij gebruik van de Website. Zij houden onder andere in dat Dimix en anderen vrijgesteld zijn qua aansprakelijkheid of slechts beperkt aansprakelijk zijn.

DOOR DEZE SITE TE GEBRUIKEN AANVAARD U DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DIMIX.

Dimix kan deze overeenkomst naar eigen goeddunken van tijd tot tijd uitbreiden & wijzigen of amenderen, voor zover het gaat over uw toekomstig gebruik van de Website, en dit voor welke reden dan ook en zonder enige voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid tegenover u of enige andere persoon. Uzelf mag deze overeenkomst niet wijzigen, uitbreiden of amenderen.

Elke keer dat u gebruik maken van de website, zijn de Gebruiksvoorwaarden die op dat moment op de Website beschikbaar zijn, van toepassing. Daarom is het van belang dat u, wanneer u de Website gebruikt, de datum van deze overeenkomst controleert. Deze staat vermeld aan de bovenkant van deze overeenkomst.

Dit is een overeenkomst tussen u en alle personen die u vertegenwoordigt (en voor de toepassing van deze overeenkomst wordt onder “persoon” zowel natuurlijke personen als elk type rechtspersoon bedoeld) en Dimix, en

bepaalt de voorwaarden tot gebruik van de Website en de inhoud, informatie en diensten die via de Website beschikbaar zijn.

Elke keer dat u gebruik maakt van de Website geeft u te kennen dat u akkoord gaat, en over de acceptatie en toestemming beschikt van alle personen die u vertegenwoordigt, zonder beperking of kwalificatie, gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. U erkent ook dat u de wettelijke bevoegdheid heeft om akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden ten behoeve van uzelf en alle personen die u vertegenwoordigt. Als u niet akkoord gaat met elke bepaling van deze overeenkomst, of u bent niet gemachtigd bent om akkoord te gaan en de gebruikersvoorwaarden te accepteren, moet u stoppen met het gebruik van de Website.

Aanvullend op alle rechten en rechtsmiddelen die door Dimix worden opgelegd met, of in verband met, deze Gebruiksvoorwaarden, erkent u de hieronder vermelde voorwaarden, welke hieronder ter referentie staan vermeld maar eveneens onderdeel zijn van deze Gebruiksvoorwaarden, gelezen te hebben en er u naar te schikken :

 • Het privacy beleid
 • De algemene verkoopsvoorwaarden

U gaat er bovendien mee akkoord dat Dimix alle legale communicaties,

mededelingen en documenten aan u op electronische wijze mag

beschikbaar stellen, door deze op deze manier op de Website of, volgens

onze keuze, per e-mail mag bezorgen aan het door u opgegeven email-

adres dat u bij de registratie beschikbaar heeft gemaakt. Wanneer u uw

toestemming intrekt om de communicaties op een electronische manier te

ontvangen, dient u te stoppen met het gebruik van uw account.

2. Gebruik van de website

U krijgt toegang om deze Website en haar inhoud te bezoeken en te gebruiken met als enige doel het voorbereiden van, evalueren van en het bestellen van producten of diensten via Dimix (hierna te noemen “Producten”).

Ander gebruik, zoals downloading, retentie, publicatie of distributie van een deel van de inhoud is niet geauthoriseerd of toegestaan, tenzij het expliciet anders wordt vermeld of overeengekomen.

U stemt ermee in deze Website te gebruiken op een verantwoordelijke manier die volledig in overeenstemming is met deze Gebruiksvoorwaarden en met uw lokale wetten en regels, met inbegrip van de export en import wetgeving.

Bij het gebruik van deze Website, gaat u ermee akkoord om:

• Geen materiaal, met inbegrip van maar niet beperkt tot tekst,

gegevens, afbeeldingen, foto’s, afbeeldingen, document layouts,

kunstwerken, tekst, lettertypen, software tools, of een van deze

elementen in combinatie als een ontwerp voor producten op deze

website of op andere wijze, verder vermeld als “Inhoud”, te uploaden,

downloaden, posten, e-mailen of anderszins te verzenden die

onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, vulgair, treiterend,

lasterlijk, obsceen, pornografisch, profaan, onfatsoenlijk, opruiend,

lasterlijk, misdadig, hatelijk, racistisch, etnisch, sociaal, politiek,

juridisch, moreel, religieus verwerpelijk of anderszins verwerpelijk is,

of inbreuk maakt op de rechten van derden met inbegrip van maar niet

beperkt tot rechten van beroemdheden, privacy rechten en rechten

met betrekking tot intellectuele eigendom;

 • Zich niet voor te doen als een andere persoon of entiteit en zich niet

  verkeerdelijk verwant (geaffilieerd ) voorstellen tot een andere persoon

  of entiteit;

 • Geen Content te uploaden, downloaden, posten, e-mailen of

  anderszins verzenden waarmee strafbare feiten worden gesteld of gepromoot, of waarmee de rechten van andere partijen worden geschonden of die kan leiden tot aansprakelijkheid ten aanzien van een plaatselijke, regionale, nationale of internationale wetgeving;

 • Geen ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, junkmail, spam, kettingbrieven, of enige andere vorm van aansporing up te loaden, te downloaden, te posten, te e-mailen of te verzenden via een andere manier;
 • Geen materiaal dat software virussen of andere computer code bevat te uploaden, te downloaden, te posten, te e-mailen of anderszins te verzenden die bestanden of programma’s kunnen onderbreken, vernietigen of de functionaliteit van computersoftware of-hardware of telecommunicatieapparatuur kunnen beperken;
 • Geen valse of misleidende informatie te uploaden, downloaden, posten, e-mailen of anderszins verzenden;
 • Geen misbruik te maken van de Website, services, systeembronnen, accounts, servers of netwerken die verbonden zijn of toegankelijk zijn via de Website of verwante & gekoppelde websites, op welke wijze dan ook, inclusief het niet beïnvloeden & misbruiken van de veiligheidsvoorzieningen.
 • Niet te knoeien met of gebruik te maken van niet-openbare ruimtes van de Website. Niet geautoriseerde personen die proberen deze inhoud op de Website te bereiken kunnen worden vervolgd;
 • Het genot of gebruik van andere gebruikers van de Website of van verwante of gekoppelde websites niet te verstoren of te belemmeren;
 • Niet te linken naar de website & de Website of onderdelen van de Website niet te framen behalve zoals expliciet schriftelijk toegestaan door Dimix;
 • Geen afbeeldingen of namen van personen of producten te integreren die het recht op privacy of publiciteit zou overtreden.

U stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor het beschermen van uw

wachtwoord en de toegang tot uw geregistreerde account.

U gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor alle geplaatste orders of andere acties die worden genomen via uw geregistreerde account.

Dimix neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige inhoud die is geüpload of anderszins verzonden door u, verzonden aan u, verzonden door of aan derden, of voor eventuele fouten, smaad, laster, nalatigheden, onwaarheden, inbreuken, obsceniteiten, pornografie of godslastering die u of een derde partij kunnen tegenkomen.

U verklaart zich akkoord Dimix en aan haar gelieerde ondernemingen, aannemers, agenten en medewerkers te vrijwaren van schadeclaims voor verlies, schade en letsels die gebaseerd zijn op of in verband staan met de Website, zijn inhoud & communicaties die er verband mee houden. U stemt er bovendien mee in Dimix en haar relaties te vrijwaren voor alle claims en kosten, inclusief redelijke advocaatkosten, die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit uw schending van één van de bepalingen van deze overeenkomst.

Na het plaatsen van uw bestelling, erkent u dat Dimix uw bestelling, en de inhoud ervan mag beoordelen om te zien of onze richtlijnen worden nageleefd en er wordt voldaan aan de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in deze Gebruiksvoorwaarden.

3. Eigendomsrechten

Deze Website en alle inhoud zijn auteursrechtelijk eigendom van Dimix, en / of haar dochterondernemingen of het auteursrechtelijk eigendom van partijen van wie Dimix zulk eigendom heeft gelicenseerd. Het is strikt verboden de Website en zijn inhoud te bewaren, te kopiëren, distribueren, publiceren, of enig deel van de Inhoud te gebruiken, behalve zoals uitdrukkelijk toegestaan in deze Gebruiksvoorwaarden.

U erkent en stemt ermee in dat de Website en alle software die aan u ter beschikking wordt gesteld in verband met de Website eigen vertrouwelijke informatie bevat die wordt beschermd door de toepasselijke wetgeving omtrent intellectuele eigendomsrechten en door andere wetten. Onder voorbehoud van de beperkte rechten die uitdrukkelijk verleend worden met deze overeenkomst, behoudt Dimix alle rechten, titels en belangen met betrekking tot de Website & software alsook alle andere IP-rechten, materialen of andere eigenschappen die in het bezit zijn van Dimix, door Dimix worden gecontroleerd of in licentie zijn gegeven.

Dimix verleent u een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet- sublicentieerbare, herroepbare licentie om Dimix’s eigen online platform te gebruiken, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van de Website beschikbaar via Dimix.nl en Dimix’s software uitsluitend indien deze nodig is om de Website te gebruiken en op voorwaarde dat u akkoord gaat deze niet te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te distribueren of afgeleide werken ervan te creëren.

Alle rechten die niet specifiek aan u zijn verleend onder deze Overeenkomst worden uitdrukkelijk voorbehouden aan Dimix.

In het geval u uw account overdraagt of de eigendom van een product overdraagt, worden eventuele kopers of rechtverkrijgenden gebonden aan de voorwaarden van deze overeenkomst.

U behoudt alle eigendomsrechten over de inhoud die u heeft bijgedragen aan de website. Door het bijdragen van inhoud aan de Website of aan Dimix,

verleent u Dimix een niet-exclusieve, wereldwijde, overdraagbare licentie voor het gebruik van, het kopiëren, het reproduceren, het aanpassen, het in het openbaar weergeven en het distribueren uw inhoud.

De intellectuele eigendomsrechten in of met betrekking tot de inhoud van nota’s, berichten, e-mails, brieven, ideeën, suggesties, concepten of andere schriftelijke materialen die u verzendt of communiceert met Dimix (met uitzondering van uw Inhoud die u indient) wordt automatisch geacht te zijn toegewezen, verleend en overgebracht door u aan Dimix van zodra deze gecommuniceerd wordt aan Dimix.

U verleent daarbij alle rechten aan Dimix, inclusief de eraan gekoppelde intellectuele eigendomsrechten, die Dimix toelaten de gecommuniceerde info te gebruiken, te exploiteren, te kopiëren, te publiceren, of om op andere wijzen ermee om te gaan via eender welke methode Dimix verkiest, en dit voor altijd.

4. Auteursrechten

U bent zelf verantwoordelijk voor uw gebruik van de Inhoud in combinatie met andere afbeeldingen, grafisch materiaal, tekst of andere materialen die u in onze producten verwerkt.

U gaat ermee akkoord dat u in uw producten geen teksten, afbeeldingen of ontwerpen zal gebruiken die tot een inbreuk leiden tegen een patent, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere intellectuele of eigendomsrechten die toebehoren aan een derde partij, tenzij u over de juiste autorisatie van de eigenaars beschikt.

Als richtlijn kunt u enkel origineel werk bijdragen dat u zelf heeft gemaakt van originele elementen. Dit betekent dat u geen gebruik mag maken van afbeeldingen van beroemdheden of merkproducten, noch afbeeldingen, teksten of ontwerpen die u heeft gekopieerd van een website, zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar. U kunt geen “nieuwe” beelden maken met behulp van elementen uit beelden die andere mensen hebben gemaakt. En u kunt geen slogan of citaat gebruiken die substantieel hetzelfde is als iets wat al door iemand anders was geschreven.

U verklaart en garandeert dat uw producten geen inbreuk maken op enige rechten van derden, waaronder het auteursrecht, handelsmerk, recht op publiciteit of privacy en dat u over alle benodigde rechten en toestemmingen

van derden beschikt die nodig zijn om uw inhoud op te nemen in uw producten. U erkent en stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor de creatie en samenstelling van uw inhoud, en dat noch Dimix noch enige andere partij die betrokken is bij de productie van een product waarin die inhoud wordt verwerkt hiervoor enige verantwoordelijk dragen.

Niettegenstaande het voorgaande, erkent u dat Dimix de inhoud niet naziet, maar bovendien erkent u dat Dimix en haar vertegenwoordigers het recht hebben (maar niet de verplichting) om naar eigen goeddunken content die beschikbaar gesteld werd via de Website te weigeren of te verwijderen.

U erkent en gaat ermee akkoord dat Dimix de door u aangeleverde inhoud kan behouden en openbaar kan stellen indien dit nodig is in functie van de wet of omdat wij in goed vertrouwen geloven dat een dergelijk bewaren of openbaar maken redelijkerwijs nodig is om: (i) te voldoen aan een juridisch proces, (ii) uitvoering aan deze Overeenkomst te geven, (iii) te reageren op beweringen dat bepaalde Content de rechten van derden schendt, of (iv)om de rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid van Dimix, zijn gebruikers en het publiek te beschermen.

De productie via Dimix van elk product die uw inhoud weergeeft, betekent niet dat Dimix deze inhoud goedkeurt, dat de inhoud aan alle toepasselijke wetten voldoet, of dat u ontheven bent van elke aansprakelijkheid of schade voortvloeiend uit het gebruik van de Inhoud.

U mag geen content gebruiken of distribueren die via de Website wordt bekomen zonder toestemming van de eigenaar van de inhoud. U stemt ermee in de inhoud beschikbaar via de website niet te publiceren, te reproduceren, te kopiëren, geheel of gedeeltelijk, niet up te loaden, te downloaden, te posten, te e-mailen, te verkopen of op andere wijze te verspreiden, in strijd met toepasselijke auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

5. Emailcommunicatie

Als u berichten of mededelingen langs elektronische weg ontvangt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot e-mail en instant messages (hierna de “Emails”) in verband met de directe of indirecte promotie of verkoop van een Product en / of uw gebruik van de Website, stemt u ermee in en erkent u dat:

• Dimix niet de juistheid, volledigheid, effectiviteit of tijdigheid van enige

informatie in Email kan garanderen en er dan ook niet aansprakelijk

voor gesteld kan worden. Ook is Dimix niet verantwoordelijk voor

eventuele bonussen, prijzen of andere incentives die worden

aangeboden door Vendors of Affililates;

 • Uw gebruik van informatie zoals gepresenteerd door een Vendor of

  Affiliate via E-mail is vrijwillig, en uw vertrouwen op de daarin

  opgenomen informatie is voor eigen risico;

 • Dimix de informatie die door Vendors & Affiliates wordt verstuurd via

  Email niet controleert en beoordeelt.

 • Dimix geen verklaringen, incentives, beweringen, etc… controleert

  gemaakt door Vendors of Affiliates via Email.

6. Websites van derden

De Website kan hyperlinks bevatten naar informatie & informatiebronnen beschikbaar gesteld door derden of naar websites die beheerd worden door derden.

Dimix is niet aansprakelijk voor de inhoud, advertenties, producten of andere materialen op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen alsook niet voor het beleid van dergelijke websites en bronnen. Dimix mag niet worden veronderstelt dergelijke websites of bronnen goed te keuren, te erkennen, te onderschrijven of toe te laten.

Dimix is niet verantwoordelijk of aansprakelijk, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op dergelijke inhoud, goederen of diensten die op of via een dergelijke website of bron kenbaar worden gemaakt.

7. Voorbehoud (disclaimer)

Dimix aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor uw gebruik van de Website. Om die reden zijn de volgende bepalingen van toepassing bij gebruik van de Website:

7.1 Disclaimer

Uw gebruik van de website is op eigen risico. De Website wordt aangeboden op een “zoals hij is” en “zoals beschikbaar” basis, en zonder enige garanties of condities van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van

maar niet beperkt tot eigendomsrechten, niet-inbreuk, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, prestaties, duurzaamheid, beschikbaarheid, tijdigheid, juistheid of volledigheid,

Het internet is geen veilig medium, kan onderhevig zijn aan onderbrekingen, storingen en onopzettelijke of bewuste inbreuken op de veiligheid en privacy. De werking van de website kan worden beïnvloed door tal van factoren buiten Dimix ‘s controle. De Website kan bv. niet vlot werken, onderbroken worden, hij kan onveilig zijn of niet privaat.

Zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande, kunnen Dimix en zijn providers geen garanties verstrekken dat:

• De website compatibel zal zijn met uw computer en aanverwante

apparatuur en software;

 • De website zal beschikbaar zijn of zal functioneren zonder

  onderbrekingen, vrij zal zijn van fouten of dat alle fouten zullen of

  kunnen worden gecorrigeerd;

 • De website zal voldoen aan uw eisen;
 • De informatie op de Website of afgeleid van de Website juist, volledig,

  sequentieel of tijdig zal zijn;

 • Bepaalde resultaten kunnen worden verkregen met het gebruik van de

  Website;

 • Het gebruik van de Website, met inbegrip van de browsen en het

  downloaden van informatie, vrij zal zijn van virussen, Trojaanse

  paarden, wormen of andere destructieve of storende componenten;

 • Het gebruik van de Website geen inbreuk op de rechten (inclusief

  intellectuele eigendomsrechten) van een persoon zullen betekenen, en dat Dimix en zijn aanbieders niet elke en alle aansprakelijkheid met betrekking tot dergelijke zaken zullen afwijzen zoals in de ruimste mate toegestaan door de wet.

Dimix en providers zullen niet aansprakelijk kunnen gesteld worden door u

of enige andere persoon voor enig verlies of schade geleden door u of een

andere persoon als gevolg van een verzuim of de weigering door Dimix

uitvoering te geven aan, of voor enige tekortkoming of vertraging door Dimix

in het ontvangen van, toegang geven tot, de verwerking van of het

aanvaarden van, communicatie naar Dimix door middel van de website of e-

mail, noch voor enig verlies of schade geleden als gevolg van de

operationele uitval, storing, onderbreking, verandering, wijziging of intrekking

van de Website of e-maildiensten .

U aanvaart dat Dimix geen verantwoordelijkheid zal hebben voor schade geleden door u in verband met de betreffende site of in verband met de inhoud van de site. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat het gebruik van deze website, met inbegrip van alle inhoud, data of software gedistribueerd door, gedownload of geopend vanuit of via deze Website, op eigen risico is. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u alleen verantwoordelijk bent voor enige schade aan uw bedrijf, uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van dergelijke inhoud, gegevens en / of software.

U erkent dat Dimix geen controle heeft over alle eventuele informatie, producten of diensten die worden aangeboden door derden op of via deze site.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn Dimix en haar relaties niet aansprakelijk voor en geven geen garanties of verklaringen met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit, volledigheid, betrouwbaarheid of bruikbaarheid van de inhoud of producten gedistribueerd of beschikbaar gesteld door derden via deze site.

Geen enkel advies of informatie die u mondeling of schriftelijk verkregen heeft van Dimix of via de Website creëert enige garantie tenzij die uitdrukkelijk vermeld wordt in de overeenkomst.

7.2 Uitsluiting van aansprakelijkheid

Dimix, noch haar dochterondernemingen, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, directeuren, agenten, leveranciers, of enige andere partij die betrokken is bij het creëren, produceren, verzenden of verspreiden van producten zal in geen geval (tenzij in het geval van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag) aansprakelijk kunnen gesteld worden naar u of enig ander persoon voor enig verlies van gebruik, verlies van productie, verlies van inkomsten of winst (verwachte of anderszins), verlies van markten, economische schade, bijzondere, incidentele, indirecte of gevolgschade of morele of bestraffende schade, hetzij contractueel, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of onder enige andere theorie van de wet of billijkheid, die voortvloeien uit, verband houden met, of in verband staan met het gebruik van het Website door u of enige

andere persoon, en ongeacht eventuele nalatigheid of andere fout of wangedrag door Dimix of provider of een persoon voor wie Dimix of leverancier verantwoordelijk kunnen zijn, en niettegenstaande het feit dat Dimix of aanbieder kunnen zijn gesteld van de mogelijkheid van een dergelijk verlies of schade wordt opgelopen door u of een andere persoon.

In de breedste zin toegestaan door de wet,

7.3 Vrijgave

U geeft hierbij vrij te geven, remise en voor altijd ontladen elk van Dimix en aanbieders en al hun respectieve franchisenemers, partners, agenten, directeuren, ambtenaren, werknemers, informatie, service providers, leveranciers, onderaannemers, licentiegevers en licentiehouders, en alle andere gerelateerde, verbonden of verbonden personen uit een en allerlei rechten, vorderingen, klachten, eisen, oorzaken van actie, procedures, aansprakelijkheden, verplichtingen, juridische kosten, kosten, en de verschotten van welke aard en soort dan ook voortvloeiend, bekend of onbekend, die nu of in de toekomst bestaan, die voortvloeien uit, verband houden met, of verband houden met uw gebruik van de Website.

7.4 Vrijwaring

U gaat ermee akkoord Dimix en zijn providers en al hun respectieve franchisenemers, partners, agenten, directeuren, werknemers, informatie verleners, service verleners, leveranciers, onderaannemers, licentiegevers en licentiehouders, en alle andere gerelateerde, verbonden ondernemingen of verbonden personen (gezamenlijk, de “gevrijwaarde partijen”) te vrijwaren van en tegen enige en alle aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke juridische kosten en uitgaven, die door de gevrijwaarde partij in verband met een claim of eis voortvloeiend uit of met betrekking tot of in verband met uw gebruik van de Website of uw schending van deze overeenkomst. U zal helpen en samenwerken zo volledig als redelijkerwijs vereist door de gevrijwaarde partijen in de verdediging van elke claim of eis.

Advies en informatie die door Dimix en aanbieders of hun respectieve vertegenwoordigers, hetzij mondeling of schriftelijk wordt gegeven, zal niet leiden tot enige vertegenwoordiging, garantie of voorwaarde of wijziging ofamendement bij deze overeenkomst, met inbegrip van de bovenstaande disclaimer, uitsluiting van aansprakelijkheid, beperking van de

aansprakelijkheid en de vrijwarings bepalingen, en u mag zich niet bertrouwen op een dergelijk advies of informatie.

8. Beëindiging van de overeenkomst

Dimix kan op elk moment en om welke reden dan ook en naar eigen goeddunken (a) de Website of een deel ervan wijzigen, opschorten of beëindigen en dit zowel tijdelijk als permanent of (b) uw account beperken, opschorten of beëindigen, uw toegang blokkeren om gebruik te maken van de Website of uw account met alle Inhoud die u heeft bijgedragen tot de Website verwijderen, zonder aankondiging en zonder aansprakelijkheid naar u of enige andere persoon.

U gaat ermee akkoord dat elke beëindiging van uw toegang tot de Website krachtens de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden kan worden uitgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving, en gaat ermee akkoord dat Dimix uw account onmiddellijk kan deactiveren en verwijderen, alsook alle gerelateerde informatie en bestanden in uw account kan wissen of de verdere toegang tot die bestanden kan blokkeren.

Verder gaat u ermee akkoord dat Dimix niet aansprakelijk kan gesteld worden jegens u of een derde partij voor de beëindiging van uw toegang tot de Website.

Mocht u bezwaar maken tegen één van de voorwaarden van deze Gebruiksvoorwaarden of ontevreden zijn met de Website op enige wijze, dan is uw enige optie om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van de Website en / of uw account te beëindigen.

Indien deze overeenkomst of uw account voor toegang tot of gebruik van de Website wordt beëindigd door u of door een persoon die u vertegenwoordigt, of door Dimix, dan: (a) blijven deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere op dat ogenblik bestaande overeenkomsten tussen Dimix en u en alle personen die u vertegenwoordigt van toepassing en blijft u hoofdelijk aansprakelijk voor de gevolgen met betrekking tot uw voorafgaande toegang tot en van de Website, en alles wat verband houdt met het gebruik, met betrekking tot of voortvloeiende uit, en (b) mag Dimix u persoonlijke gegevens blijven gebruiken en openbaar maken in overeenstemming met het Privacy beleid, welke van tijd tot tijd aangepast kan worden.

9. Overige zaken

9.1 Toepasselijk recht – Geschillenregeling

Alle vragen en geschillen betreffende de geldigheid, de interpretatie, de handhaving, de uitvoering of de beëindiging van deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlandse recht.

Op alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband met deze Overeenkomst of de schending daarvan worden definitief beslecht volgens het Arbitragereglement van de NAI, door een of meer arbiters in overeenstemming met deze regels. De zetel van de arbitrage zal daarbij plaatsvinden in Rotterdam. De arbitrage zal plaatsvinden in het Engels.

9.2 Engelse taal

Deze overeenkomst werd vertaald vanuit het Engels en alle geschillen tussen partijen zullen beslecht worden in het Engels. U begrijpt en erkent dat elk document of dienst die in een andere taal dan het Engels wordt aangeboden door Dimix enkel voor informatieve doeleinden bedoeld is.

Het is uw plicht om voor eigen rekening onafhankelijk juridisch advies in te winnen om u ervan te verzekeren dat u de voorwaarden van de originele Engelstalige versie van deze Overeenkomst begrijpt.

9.3 Onze relatie

Deze overeenkomst creëert geen relatie van opdrachtgever en agent, partners, joint venture, werkgever en werknemer, vertrouwens-of soortgelijke relatie tussen de partijen. U stemt ermee in dat alle content die is opgeslagen op Dimix servers met betrekking tot Produkten die door u op het Dimix platform worden beheerd uitsluitend in uw eigen opdracht daar wordt geplaatst en niets in deze Overeenkomst noch in uw gebruik van de Website & platform ertoe leidt dat u de verantwoordelijk voor dergelijke publicatie doorschuift naar Dimix. U bent niet gemachtigd om enige belofte, garantie of verklaring te maken ten behoeve van Dimix en u kan Dimix niet dwingen of proberen tot iets te verplichten, op welke wijze dan ook. U zal zich niet aanbieden als een agent of medewerker van Dimix, en niet weigeren om een misverstand over deze status te corrigeren.

9.4 Toewijzing

Dimix kan alle of sommige rechten en plichten die voortvloeien uit deze overeenkomst zonder uw uitdrukkelijke toestemming en zonder kennisgeving overdragen of toewijzen aan een derde partij. U kan echter

deze overeenkomst of uw rechten die voortvloeien uit deze overeenkomst NIET overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dimix. Deze overeenkomst is bindend voor en ten behoeve van de partijen en hun respectievelijke opvolgers en rechtsverkrijgenden.

9.5 Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze Overeenkomst nietig wordt verklaard of door een rechtbank niet afdwingbaar of ongeldig wordt verklaart, dan zal: (i) de geldigheid van de overige delen, de voorwaarden of bepalingen niet worden beïnvloed door die bepaling, (ii) het niet-afdwingbare of ongeldige gedeelte niet mogen worden beschouwd als onderdeel van deze overeenkomst, en (iii) een dergelijke rechtbank het niet-afdwingbare of ongeldige gedeelte mogen vervangen door bepalingen die legaal en afdwingbaar zijn en zo dicht mogelijk in overeenstemming zijn met de bedoelingen die ten grondslag liggen van de oorspronkelijke bepalingen. Als de rest van deze overeenkomst niet wezenlijk beïnvloed wordt door die bepalingen en bruikbaar blijft, dan zal het resterende gedeelte afgedwongen worden voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.

9.6 Publiciteit

U zal geen publicitaire vermeldingen maken (inclusief persberichten en reclame) of andere openbare verklaringen verspreiden: (i) met betrekking tot deze Overeenkomst, (ii) gebruik makend van de Dimix-naam & logo, of het verwijzen naar de Dimix diensten, of (iii) de indruk wekken dat Dimix uw bedrijf, diensten, activiteiten of producten ondersteunt, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Dimix. Dimix kan de toestemming hiertoe naar eigen goeddunken toestaan of weigeren.

9.7 Volledige overeenkomst – Wijziging

Deze overeenkomst vormt de volledige en exclusieve overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van deze overeenkomst. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere voorstellen, afspraken en alle andere overeenkomsten, mondeling en schriftelijk, tussen de partijen met betrekking tot dit onderwerp.

Dimix behoudt zich het recht voor om deze overeenkomst op elk moment te wijzigen. Wanneer Dimix deze overeenkomst wijzigt, zal Dimix redelijke inspanningen leveren om u te op de hoogte te brengen van deze wijzigingen, met algemene maar niet specifieke berichtgeving via een

vermelding op de website Dimix.nl waarbij gemeld wordt dat : (i) er zich wijzigingen of uitbreidingen hebben voorgedaan, en (ii ) wordt aangegeven welke specifieke bepalingen zijn gewijzigd. Deze aankondiging zal worden gehandhaafd voor niet minder dan 30 dagen na de ingangsdatum van de wijziging.

Uw voortgezet gebruik van de Dimix diensten, na de bekendmaking van een dergelijke wijziging zal betekenen dat u instemt met de herziene overeenkomst. U stemt er bovendien mee in dat u de last op zich neemt om periodiek Dimix.nl te verifieren om uzelf op de hoogte te brengen van dergelijke veranderingen.

9.8 Vrijstelling

Het niet toepassen van een recht die voorkomt uit deze overeenkomst door Dimix betekend niet dat Dimix geen beroep kan of zal doen op de overige rechten uit deze overeenkomst. De rechten en verhaalsmogelijkheden van Dimix die via deze overeenkomst worden bekomen zijn cumulatief en bijkomend bij de rechten en rechtsmiddelen waar Dimix over beschikt in rechte en in billijkheid, uitzondering waar uitdrukkelijk de exclusieve rechtsmiddelen vermeld worden.

9.9 Overmacht

Dimix is niet verantwoordelijk voor vertragingen of gebreken in de prestaties als gevolg van overmacht, stakingen, uitsluitingen, oproer, daden van oorlog en terrorisme, embargo, boycot, veranderingen in wet- of regelgeving, epidemieën, brand, communicatielijn storingen, stroomuitval, aardbevingen, andere rampen of een andere reden, waar tekortkoming in de nakoming buiten de controle is van, en niet veroorzaakt wordt door Dimix.

9.10 Mededelingen

Tenzij uitdrukkelijk anders werd bepaald, worden alle voorafgaande kennisgevingen, verzoeken, goedkeuringen, toestemmingen, instemmingen, vragen of andere communicaties, vereist of met instemming gegeven of ter uitvoering van deze overeenkomst, schriftelijk te geschieden en wordt geacht gegeven te zijn : (i ) mits daadwerkelijke ontvangst, ongeacht de wijze van levering, (ii) op het tijdstip van verzending van Dimix indien verzonden per e-mail, zoals datum afgestempeld door Dimix, (iii) op de dag van levering na verzending indien verzonden per expresse (of vergelijkbare volgende dag bij luchtkoeriersdienst), of (iv) op de zesde (6de) dag na

verzending door geregistreerde of gecertificeerde post, met ontvangstbevestiging, gefrankeerd en geadresseerd aan het laatste adres dat door een partij werd beschikbaar besteld.

9.11 Interpretatie van de inhoudsopgave en rubriekstitels

De inhoudsopgave en de beschrijvende rubriekstitels zijn enkel voor het gebruiksgemak en hebben geen invloed op de betekenis & de constructie van enige bepaling van deze overeenkomst.